Βασικές αρχές του ΟΣΔΕΑ

Στο ΟΣΔΕΑ εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες ΕΑ:

 

Τα Ραδιενεργά Απόβλητα δεν εντάσσονται στο ΟΣΔΕΑ.

Η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, λόγω των ειδικών κανονισμών απομάκρυνσης και καταστροφής τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, πραγματοποιείται με ευθύνη του κάθε εργαστηρίου.

 

Βασικές αρχές του ΟΣΔΕΑ είναι:

  • Η συμμετοχή στο ΟΣΔΕΑ όλων των Εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. που παράγουν απόβλητα.

  • Η κατηγοριοποίηση των χημικών αποβλήτων σε 6 κύριες και 7 δευτερεύουσες κατηγορίες (σύνολο 13 βασικές κατηγορίες).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κλάση/ ΕΚΑ Περιγραφή
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

Μη Αλογονωμένοι διαλύτες

   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Μη αλογονωμένοι διαλύτες < 5% νερό 14 06 03* Μη αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ Μη αλογονωμένοι διαλύτες > 5% νερό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Αλογονωμένοι διαλύτες (με οποιαδήποτε % περιεκτικότητα σε νερό) 14 06 02* Αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ Ανόργανα οξέα - Θειικό και θειώδες οξύ    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙΑ Ανόργανα οξέα 06 01 02* Υδροχλωρικό οξύ - HCl
06 01 03* Υδροφθορικό οξύ - HF
06 01 04* Φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ - H3PO4 & H3PO3
06 01 05* Νιτρικό και νιτρώδες οξύ - HNO3 & HNO2
06 01 06* Άλλα οξέα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙΒ Θειικό και θειώδες οξύ - H2SO4 & H2SO3 06 01 01* Θειικό και θειώδες οξύ - H2SO4 & H2SO3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV Ανόργανες βάσεις 06 02 01* Υδροξείδιο του ασβεστίου - Ca(OH)2
06 02 01* Υδροξείδιο του αμμωνίου - NH4OH
06 02 01* Υδροξείδια του καλίου και του νατρίου - NaOH & KOH
06 02 01* Άλλες βάσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V Ανόργανα Στερεά 16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VI Οργανικά Στερεά 16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
Οργανικά Υγρά (εκτός διαλυτών) π.χ. οργανικά οξέα
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII Κυανιούχα δ/τα 06 03 11* Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VIΙΙ Βαρέα Μέταλλα (Διαλύματα) 06 03 13* Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IX Βρωμιούχο Αιθίδιο (σε δ/μα) 18 01 06* Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ X Αμαλγάματα 18 01 10* Αμαλγάματα οδοντιατρικής
Διαλύματα υδραργύρου και των ενώσεών του Διαλύματα υδραργύρου και των ενώσεών του 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XI Φορμόλη 18 02 05* Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XII Φυτοφάρμακα 02 01 08* Αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XIΙΙ Υγρά εμφάνισης - στερέωσης ακτινολογικού 09 01 06* Απόβλητα που  περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XΙV Σαπουνέλαια 12 01 09* Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XV Ορυκτέλαια 13 02 04* Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XVΙ Φίλτρα λαδιού 16 01 07* Φίλτρα λαδιού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XVII Άδεια μπουκάλια φαρμάκων 15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
Σπασμένα Υαλικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XVIII Αγνωστης ταυτότητας   Απόβλητα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες

 

  • Ο διαχωρισμός των εργαστηρίων σε εργαστηριακές μονάδες (κέντρα συλλογής των αποβλήτων).

  • Η τοποθέτηση εντός των εργαστηριακών μονάδων αριθμού δοχείων με ειδική σήμανση συγκεκριμένων προδιαγραφών και χωρητικότητας για την προσωρινή αποθήκευση των εργαστηριακών αποβλήτων που παράγονται.

  • Η ανάθεση της ευθύνης παρακολούθησης του συστήματος σε προσωπικό του Τμήματος. Ορισμός Υπευθύνου Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Τμήματος (ΥΔΕΑ).

  • Η διαμόρφωση ειδικού χώρου στο Τμήμα Χημείας για την προσωρινή αποθήκευση των εργαστηριακών αποβλήτων που θα συλλέγονται με σκοπό την απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από το χώρο του Πανεπιστημίου.

 

Μπορείτε να βρείτε σε μορφή pdf τις ετικέτες που αναφέρονται στις κατηγορίες των αποβλήτων στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Ετικέτες Αποβλήτων

 

Για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος απαιτείται η ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των χρηστών των εργαστηρίων, δηλαδή του Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ), ΕΤΕΠ και των φοιτητών (Μεταπτυχιακών, Προπτυχιακών).