Οδηγίες Συλλογής και Διάθεσης ΕΑ

Το Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων  του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. (ΔΕΑΧ) παρέχει υπηρεσίες για τη διάθεση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η διάθεση των αποβλήτων είναι δωρεάν, υπό τον όρο ότι τα απόβλητα συλλέγονται και σημαίνονται  κατά τρόπο κατάλληλο. Λόγω της φύσης αυτών των υλικών, διάφορες βασικές οδηγίες είναι απαραίτητες για τη ΔΕΑΧ προκειμένου να επεξεργαστεί και να διαθέσει τα επιβλαβή απόβλητα ακίνδυνα και αποτελεσματικά. Οι οδηγίες αυτές ισχύουν ουσιαστικά για όλους τους τύπους επικίνδυνων υλικών.

Τα άτομα που συμμετέχουν στους χειρισμούς συγκέντρωσης, μεταφοράς, και αποθήκευσης των αποβλήτων, πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, μέσα ατομικής προστασίας.

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν μόνο για την περίπτωση των επικίνδυνων χημικών αποβλήτων και όχι για ραδιενεργά ή μολυσματικά απόβλητα.


 

Οδηγίες  Συλλογής και Διάθεσης Εργαστηριακών Αποβλήτων

 1. Όλα τα απόβλητα πρέπει επαρκώς να χαρακτηριστούν και να σημανθούν. Η σήμανση των δοχείων στα οποία περιέχονται πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο.  Η ΔΕΑΧ παρέχει τις ετικέτες για αυτόν το σκοπό.

 2. Μόνο οι περιέκτες (κατάλληλα σημασμένα δοχεία)  που παρέχονται ή που διευκρινίζονται  από τη ΔΕΑΧ θα γίνουν αποδεκτοί για τη διάθεση. Η ΔΕΑΧ παρέχει δωρεάν κατάλληλα σημασμένα δοχεία για όλες τις κατηγορίες των αποβλήτων.

 3.  Τα υπερχειλισμένα ή/και έχοντα διαρροή δοχεία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά για τη μεταφορά. Καλέστε στο 2310-997687 για οδηγίες.

 4. Όλα τα δοχεία πρέπει να αποθηκευτούν σε μια περιοχή αποθήκευσης σε κάθε κτήριο ή/και εργαστηριακό χώρο που είναι κοντά στις εγκαταστάσεις εξόδων ή/και μεταφορών. Ο χώρος αποθήκευσης δεν πρέπει να δέχεται άμεσο ηλιακό φως  και πρέπει να είναι προστατευμένος από κινδύνους πυρκαγιάς.

 5.  Η συλλογή τακτοποιείται με την κλήση στο 2310-997687, με αποστολή e-mail μετά τη συμπλήρωση  του εντύπου για την απομάκρυνση των αποβλήτων. Στο έντυπο πρέπει να υποδειχθεί ο αριθμός των δοχείων, το είδος των αποβλήτων και ο όγκος τους.

 6. Άγνωστης ταυτότητας απόβλητα οποιουδήποτε είδους δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά για τη διάθεση. Προκειμένου να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους πραγματοποιείται ανάλυση, τα έξοδα της οποίας καλύπτονται από το εκάστοτε Εργαστήριο. Καλέστε στο 2310-997687 για οδηγίες.

 7. Οι εκρηκτικές χημικές ουσίες πρέπει να σταθεροποιηθούν  πριν από τη μεταφορά.

 8. Για λόγους ασφάλειας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των αποβλήτων τα δοχεία δεν πρέπει να πληρούνται πάνω από τα 3/4 του όγκου τους.

 9. Τα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΑΧ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάμιξη των αποβλήτων είναι η χημική τους συμβατότητα (π.χ δεν πρέπει να αναμιγνύονται οξέα με βάσεις κ.α).

 10. Σιγουρευτείτε ότι έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη ετικέτα σε κάθε δοχείο συλλογής αποβλήτων.

 11. Κάθε εργαστήριο πρέπει να ορίσει υπεύθυνο για τη συλλογή και μεταφορά των εργαστηριακών αποβλήτων στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Το εργαστήριο θα πρέπει να διατηρεί βιβλίο αποβλήτων στο οποίο να καταχωρούνται οι ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων που απομακρύνονται.

 12. Η ΔΕΑΧ καταγράφει το είδος και τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται από κάθε Εργαστήριο του Τμήματος.
Αποστολή ΕΑ στη ΔΕΑΧ

Για τη μεταφορά των αποβλήτων στη ΔΕΑΧ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail.

ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Πίνακας Χημικής συμβατότητας (Chemical Compatibility Chart)

Έντυπο παραλαβής ΕΑ

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Hazard_Wastes     
Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΧ).

Πρόγραμμα Απομάκρυνσης ΕΑ

Η απομάκρυνση των ΕΑ έχει γενικώς προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (Πέμπτη).