Διακίνηση - Σήμανση - Αποθήκευση Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

Σήμανση δοχείων που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες (Labeling)

Η σήμανση των δοχείων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο. Η ετικέτα πρέπει να είναι καλά κολλημένη στο δοχείο και προστατευμένη ώστε να μην καταστρέφεται από την ουσία που περιέχεται στο δοχείο. Για ορισμένες χημικές ουσίες είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως (π.χ. αιθέρες). Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία εισόδου στην αποθήκη.

Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει:

 Αναγνώριση του περιεχομένου του δοχείου

 Σήματα κινδύνων

 Οδηγίες για περιορισμό των κινδύνων και ατυχημάτων

 Πρώτες βοήθειες για όσους εκτίθενται στην ουσία

 Μεθόδους καθαρισμού από διαρροές, λεκέδες

 Ιατρικές συμβουλές για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από το περιεχόμενο του δοχείου

 Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του κατασκευαστή, εισαγωγέα ή υπεύθυνου φορέα (π.χ. επιθεωρητής)

 Ημερομηνία παραλαβής ή παραγωγής της χημικής ουσίας.

Οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο δεν πρέπει να ξεκολλούν ή να μετατρέπουν τις ετικέτες από δοχεία που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Κατά τη μεταφορά μιας χημικής ουσίας από το δοχείο του κατασκευαστή σε δευτερεύον δοχείο, θα πρέπει να κολλάται στο δεύτερο δοχείο η κατάλληλη ετικέτα.

Τα σήματα κινδύνων μπορεί να είναι εικόνες, σύμβολα, λέξεις ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών που εκφράζει τον κίνδυνο. Οι εικόνες συντελούν στην αναγνώριση των ιδιοτήτων και των κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι επικίνδυνες ενώσεις.

Για παράδειγμα:

σημαίνει: δηλητήριο

 

 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διακίνηση επικίνδυνων ουσιών και / ή κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές των συμβόλων που δείχνουν τους κινδύνους της ουσίας.

Ο οργανισμός NFP (National Fire Protection Association) χρησιμοποιεί ένα ρόμβο χωρισμένο σε τέσσερα, διαφορετικού χρώματος, τμήματα. Κάθε τμήμα πληροφορεί αν το περιεχόμενο είναι εύφλεκτο, δραστικό, επικίνδυνο ή έχει άλλες επιδράσεις (π.χ. ραδιενεργό) και μέχρι ποιο βαθμό (από 0 για ακίνδυνο περιεχόμενο έως 4 για πολύ επικίνδυνο περιεχόμενο). Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται αποσκοπούν στο να προσελκύσουν άμεσα την προσοχή του εργαζόμενου (π.χ. εύφλεκτο) και είναι στα Αγγλικά.

Όταν απαιτείται ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες γλώσσες. Ο βαθμός επικινδυνότητας εκφράζεται μονολεκτικά πάνω στην ετικέτα και χρησιμοποιούνται τρία χρώματα.

Πιο συγκεκριμένα:

DANGER --μέγιστος βαθμός επικινδυνότητας (κόκκινο κείμενο)

 

 

 

CAUTION --ελάχιστος βαθμός επικινδυνότητας (κίτρινο κείμενο) Αποθήκευση χημικών ουσιών Η σωστή αποθήκευση των χημικών ουσιών είναι δείκτης της ασφάλειας του εργαστηρίου.

 

 

Αποθήκευση χημικών ουσιών

Η σωστή αποθήκευση των χημικών ουσιών είναι δείκτης της ασφάλειας του εργαστηρίου. Γενικά, για την αποθήκευση των χημικών ουσιών πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:


- Η αποθήκη δεν πρέπει να δέχεται άμεσο ηλιακό φως ή να έχει πηγές θερμάνσεως (π.χ. σωλήνες κεντρικής θέρμανσης, θερμαντικά σώματα)

- Ο αέρας της αποθήκης πρέπει να ανανεώνεται μηχανικά τουλάχιστον 6 φορές ανά ώρα

- Η αποθήκη πρέπει να έχει ανιχνευτές καπνού και πυροσβεστήρες για την περίπτωση  φωτιάς

- Η αποθήκη δεν πρέπει να έχει υψηλή υγρασία

- Η αποθήκευση των χημικών ουσιών δε γίνεται πάντα με αλφαβητική σειρά, αφού πολλές ουσίες αποθηκεύονται σύμφωνα με τις γενικές κατηγορίες όπως οξειδωτικά, φωτοευαίσθητα, εύφλεκτα, εύφλεκτα μέταλλα και αναγωγικά οξέα, οξειδωτικά οξέα, στερεές βάσεις και υγρές βάσεις.

- Οξειδωτικές ενώσεις και οξειδωτικά οξέα πρέπει να φυλάσσονται πάνω σε μεταλλικά ράφια ή πλαστικούς δίσκους και όχι σε ξύλινες επιφάνειες.

- Εύφλεκτες ουσίες πρέπει να φυλάγονται σε ειδικά ντουλάπια που κυκλοφορούν στο εμπόριο

- Πτητικές εύφλεκτες ουσίες φυλάγονται σε ειδικά ψυγεία (Spark - Free)

- Ουσίες καρκινογόνες πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς και ασφαλισμένους χώρους

- Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται δοχεία χωρίς ετικέτα, ή δοχεία με χημικά απόβλητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα