Ιδιαίτερα Τοξικές Χημικές Ουσίες

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει επιλεγμένες τοξικές ουσίες του Π.Δ. 90/99 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» με συνδέσμους σε Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) της βάσης δεδομένων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.Acrolein
Acrylamide
Allyl alcohol
Allyl chloride
Aniline
Antimony compounds
Anisidines
Arsenic compounds
Soluble barium salts
p-benzoquinone
Benzoyl peroxide
Benzoyl chloride
Beryllium and its compounds
Boron tribromide
Boron trifluoride
Bromine
Butylamines
Chlorine
Chloronitrobenzenes
Chromium compounds
Cresols
Cyanides
Diazomethane
N,N-dimethylaniline
Dimethyl sulfate
Epichlorohydrin
Ethanolamine
Ethylene chlorohydrin
Fluorine
Formaldehyde
Formic acid
Hydrazine
Hydrochloric acid
Hydrofluoric acid
Hydrogen cyanide
Hydrogen peroxide
Indium salts
Iodine
Iodomethane
Isocyanates
Maleic anhydride
Mercaptans
Mercury and mercury compounds
Nickel carbonyl
Nitric acid
Nitrobenzene
Nitro compounds
Osmium salts
Oxalic acid
Ozone
Phenol
Phenylene diamines
Phenyl hydrazine
Phosgene
Phosphorus pentachloride
Phosphorus pentasulfide
Phosphorus trichloride
Phthalic anhydride
Propylamines
Pyridine
Selenium compounds
Soluble silver salts
Sodium-mercury amalgam
Sulfur dioxide
Tellurium compounds
Thallium compounds
Tetrachlorethane
Organotin compounds
Toludines
Xylidines

Κίνδυνοι Χημικών Ουσιών

Οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών πρέπει να είναι επαρκώς γνωστοί ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι ανεπιθύμητες συνέπειες της χρήσης τους.

 ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:  ΧΗΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Φυσικοί κίνδυνοι χημικής ουσίας μπορούν να θεωρηθούν εκείνοι που σχετίζονται με τις φυσικές ή χημικές ιδιότητές τους, ενώ,

βιολογικοί κίνδυνοι χημικής ουσίας μπορούν να θεωρηθούν εκείνοι που σχετίζονται με τη δράση τους πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R)

Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης (ΦΡΑΣΕΙΣ S)

Η πύλη της ΕΕ για τη δημόσια Υγεία

 

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ.

Καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για την κατάταξη των χημικών ουσιών σύμφωνα με του κινδύνους που εμπεριέχουν.  Οι κίνδυνοι όμως αυτοί συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες χρήσης τους.  Έτσι άλλοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν όταν μία ουσία μεταφέρεται ή αποθηκεύεται, όπου υπερέχουν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς ή έκρηξης ή ξαφνικής έκθεσης του εργαζόμενου σε υψηλές συγκεντρώσεις από τυχόν διαφυγή της ουσίας και άλλοι οι κίνδυνοι που προέρχονται από καθημερινή έκθεση του εργαζόμενου σε χαμηλές συγκεντρώσεις.  Διαφορετικά λοιπόν είναι και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται.

Προεδρικό Διάταγμα 329/83

 

Ο CLP - Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
Ο κανονισμός CLP θεσπίζει γενικά πρότυπα συσκευασίας, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής προμήθεια επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων. Τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Κανονισμός CLP

[Πηγή: ECHA-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2009