Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα εντάσσεται σύμφωνα με τη νομοθεσία στους κανονισμούς της διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων.

Ως Ιατρικά Απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στις Υγειονομικές Μονάδες, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ)

Β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ)

Β1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)

Β2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ)

Β3) απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) Γ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ)

Στο ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003, που περιλαμβάνει την Κ.Υ.Α. 37591/2031 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες», στο Παράρτημα 1, παρουσιάζονται ενδεικτικοί κατάλογοι με τα είδη αποβλήτων που ανήκουν σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες.

Περιληπτικά, ανά κατηγορία περιλαμβάνονται:

ΙΑ-ΑΧ: απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά π.χ. από την παρασκευή φαγητών στις κουζίνες των υγειονομικών μονάδων, από τις δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα υλικά.

ΕΙΑ-ΜΧ: απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης μικρά τμήματα ιστών και οργάνων σώματοςόπως και μικρά νεκρά ζώα.

ΕΙΑ-ΜΤΧ: απόβλητα που προέρχονται από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών-βιοχημικών εξετάσεων, από Παθολογοανατομικά Εργαστήρια και από Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες, όπως μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες, ιστοί, όργανα, μέρη σώματος, πειραματόζωα κ.λ.π.

ΕΙΑ-ΤΧ: απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, κυτταροστατικά και άλλα φάρμακα, χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, ανόργανες χημικές ενώσεις που περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα αμμωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) ή επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3), αμαλγάματα οδοντιατρικής, οργανικές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα (φαινόλες), κατεστραμμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από αντλίες κενού, εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα, διαλύτες που χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α.

ΑΙΑ: ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κ.α.

Τα αστικού τύπου ιατρικά απόβλητα (ΙΑ-ΑΧ) συλλέγονται, όπως και σήμερα, σε κοινούς πλαστικούς σάκους και ακολουθούν τη γραμμή διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων. Ποσότητες επικίνδυνων χημικών αποβλήτων αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) συλλέγονται σε ειδικούς, στεγανούς περιέκτες γιατί απαιτούν ειδική μεταχείριση. Η ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται πάντα ευδιάκριτα έξω από τον περιέκτη.

Τα απόβλητα αυτά συλλέγονται και απομακρύνονται από το Πανεπιστήμιο από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για το σκοπό αυτό μετά από έγγραφο αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία.

 

Αποκομιδή από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα

Τα ΕΑ-ΜΧ συλλέγονται και απομακρύνονται από το Πανεπιστήμιο από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για το σκοπό αυτό, μετά από έγγραφο αίτημα προς τη ΔΕΑΑΠΘ. Το 2011, υπεγράφη Σύμβαση Έργου του Α.Π.Θ. με την εταιρεία STERIMED Α.Ε., η οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου το έργο της αποκομιδής των ποσοτήτων που συγκεντρώνονται σε Τμήματα του Α.Π.Θ. Σε πρώτη φάση η αποκομιδή εκτελείται στα Τμήματα οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιολογίας.

Τα απόβλητα που συγκεντρώνονται στα Τμήματα του Α.Π.Θ. απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια προσωπικού της εταιρείας.

Η σειρά διεργασιών που ακολουθείται κατά τη διαδικασία αυτή είναι η ακόλουθη:

- Σήμανση

- Συσκευασία σε container για οδική μεταφορά

- Μεταφορά με φορτηγό ADR σύμφωνα με όρους ασφαλείας

Η συγκέντρωση των αποβλήτων συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο ώστε, όταν συμπληρωθεί και πάλι ικανή ποσότητα, να επαναληφθεί ο κύκλος της αποκομιδής.

 


Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού ΕΙΑ

[πηγή: 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ]

Αποστολή ΕΑ στη ΔΕΑΧ

Για τη μεταφορά των ΕΑ-ΜΧ στη ΔΕΑΑΠΘ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail.

Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού ΕΙΑ

[πηγή: 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ]

 

Έντυπο παραλαβής ΕΑ

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Biological_Wastes     
Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΧ).

Πρόγραμμα Απομάκρυνσης ΕΑ

Η απομάκρυνση των ΕΑ έχει γενικώς προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (Πέμπτη).