Νομοθεσία σχετική με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και χημικών ουσιών

Διαχείριση Αποβλήτων / Προστασία Περιβάλλοντος

Η διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία μέσω της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (αντικαθιστά την ΚΥΑ 19396/1546/1997)

Εθνική Νομοθεσία: Τοξικά - Επικίνδυνα Απόβλητα
[πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ]

Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.
Αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006)

Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002

Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)
ΦΕΚ 287/Β/02.03.2007

Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
Αριθ. Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.2006)

Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)
ΦΕΚ 287/Β/02.03.2007

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες
Αριθ. Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Β/01.11.2003)

Για την προστασία του Περιβάλλοντος.
Νόμος 1650 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986)

Περιβαλλοντική νομοθεσία: Εθνική - Ευρωπαϊκή
[Πηγή: env.gr]


 

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες / Κανονισμός REACH

Νομικό κείμενο REACH

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006).


Τροποποιήσεις

Ο ορισμός της “σταδιακά εισαγόμενης ουσίας” που περιλαμβάνεται στο Άρθρο 3(20) του Κανονισμού REACH τροποποιήθηκε ώστε να λαμβάνεται υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2007 (Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 του συμβουλιου της 15ης Νοεμβρίου 2007). Η τροποποίηση υιοθετήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.


Εισαγωγική νομοθεσία

Απόφαση Α.Χ.Σ 265/2002. ( Οδηγία 1999/45/ΕΚ ) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων .

Απόφαση Α.Χ.Σ 378/94 ( Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων χημικών ουσιών

Απόφαση Α.Χ.Σ 437/2005. Περιορισμός των πτητικών οργανικών ενώσεων –VOC

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1238/2007 της επιτροπης της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους τίτλους κατάρτισης των μελών του τμήματος προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008, σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (εκ) αριθ. 440/2008 Της επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 771/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, για τη θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και διαδικασίας του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2008 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2008, περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/2009 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, περί τροποποίησης του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 453/2010 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).


Νομοθεσία CLP

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2009, περί τροποποίησης, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).


Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας

Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την Υγιεινή την Ασφάλεια & το Περιβάλλον. Εναρµόνιση µε την ελληνική νοµοθεσία
[Πηγή: (ΕΛΙΝΥΑΕ)]

Σύνοψη Νομοθεσίας της Ε.Ε. / Ασφάλεια και Υγιεινή της εργασίας
[Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια & Υγιεινή της Εργασίας]