Χημικές ουσίες με χαμηλό σημείο ανάφλεξης

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικές από τις πιο κοινές οργανικές χημικές ουσίες με  χαμηλά σημεία ανάφλεξης Flash Point (oC) (κάτω από 32 0C), όπως έχουν προσδιοριστεί με τη μέθοδο κλειστών φιαλών (Closed Cup Method).

Αυτές οι χημικές ουσίες παρουσιάζουν ένα  σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προγραμματισμό της εργασίας στην οποία περιλαμβάνονται.

(Φυσικά πολλές άλλες χημικές ουσίες έχουν ομοίως χαμηλά σημεία ανάφλεξης - ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει απλά μερικές από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες).


Χημική ουσία

Σημείο ανάφλεξης

Acetaldehyde

-38

Acetone

-18

Acetonitrile

6

Acetyl chloride

4

Acrylonitrile

0

Allyl iodide

<21

Benzene

11

Butyl alcohols

24-29

Carbon disulfide

-30

Chloromethane

<0

Cyclohexane

-20

1,2-Dichloroethane

13

Diethylamine

<-26

Diethyl carbonate

25

Diethyl ether

-45

Dioxan

12

Ethanol

12

Ethyl acetate

-4

Ethyl acrylate

16

Ethyl chloroformate

16

Ethyl formate

-20

Hexane

-23

Methanol

10

4-Methylpentan-2-one

17

Piperidine

16

Propan-2-ol

12

Pyridine

20

Tetrahydrofuran

-17

Toluene

4

Triethylamine

-7

Vinyl acetate

-8

 

Κίνδυνοι Χημικών Ουσιών

Οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών πρέπει να είναι επαρκώς γνωστοί ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι ανεπιθύμητες συνέπειες της χρήσης τους.

 ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:  ΧΗΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Φυσικοί κίνδυνοι χημικής ουσίας μπορούν να θεωρηθούν εκείνοι που σχετίζονται με τις φυσικές ή χημικές ιδιότητές τους, ενώ,

βιολογικοί κίνδυνοι χημικής ουσίας μπορούν να θεωρηθούν εκείνοι που σχετίζονται με τη δράση τους πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R)

Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης (ΦΡΑΣΕΙΣ S)

Η πύλη της ΕΕ για τη δημόσια Υγεία

 

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ.

Καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για την κατάταξη των χημικών ουσιών σύμφωνα με του κινδύνους που εμπεριέχουν.  Οι κίνδυνοι όμως αυτοί συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες χρήσης τους.  Έτσι άλλοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν όταν μία ουσία μεταφέρεται ή αποθηκεύεται, όπου υπερέχουν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς ή έκρηξης ή ξαφνικής έκθεσης του εργαζόμενου σε υψηλές συγκεντρώσεις από τυχόν διαφυγή της ουσίας και άλλοι οι κίνδυνοι που προέρχονται από καθημερινή έκθεση του εργαζόμενου σε χαμηλές συγκεντρώσεις.  Διαφορετικά λοιπόν είναι και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται.

Προεδρικό Διάταγμα 329/83

 

Ο CLP - Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
Ο κανονισμός CLP θεσπίζει γενικά πρότυπα συσκευασίας, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής προμήθεια επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων. Τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Κανονισμός CLP

[Πηγή: ECHA-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2009