Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

Η ταχεία ανάπτυξη και επέκταση της τεχνολογικής μας κοινωνίας έχει υιοθετήσει την εμφάνιση, ανάπτυξη και χρήση περισσότερων των 100.000 χημικών ουσιών.

Οι περισσότερες από αυτές θεωρούνται ασφαλείς μέχρις ότου απελευθερωθούν από το σύστημα διαφύλαξής τους, συσκευασίας τους. 


Στους παρακάτω καταλόγους μέσω συνδέσμων σε ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για διάφορες κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών καθώς και αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφάλειας (Materials Safety Data Sheets)

Οι χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους είναι οι πιο χαρακτηριστικές. Για το λόγο αυτό σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι κατάλογοι είναι πλήρεις ή ότι μια χημική ουσία που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους καταλόγους είναι ακίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία / ή και το περιβάλλον.

Ιδιαίτερα τοξικές ουσίες

Καρκινογόνες ουσίες

Τερατογόνες Χημικές ουσίες

Χημικές ουσίες που Δημιουργούν Υπεροξείδια κατά την Αποθήκευση

Χημικές ουσίες ασύμβατες μεταξύ τους

Χημικές ουσίες με χαμηλό σημείο ανάφλεξης


Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες διαφόρων Φορέων και Οργανισμών ειδικά αφιερωμένων στο χειρισμό, στην Ταξινόμηση και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[πηγή: (Europa)]

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στους Χώρους Εργασίας
[πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ]

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στους Χώρους Εργασίας
[πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ]

Οριακές τιμές έκθεσης σε χημικούς παράγοντες (σύμφωνα με το ΠΔ 90/1999)
[πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ]

[πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ]

Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων
[πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ]

Διεθνής Σύμβαση PIC - Εισαγωγές και Εξαγωγές Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

Διεθνής Σύμβαση POPs - Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants - POPs)

Chemical Safety, Directories and Databases on Chemicals
[πηγή: OECD]

OECD Guiding Principles for Chemical Accident, Prevention, Preparedness and Response

[πηγή: OECD]

Κίνδυνοι Χημικών Ουσιών

Οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών πρέπει να είναι επαρκώς γνωστοί ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι ανεπιθύμητες συνέπειες της χρήσης τους.

 ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:  ΧΗΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Φυσικοί κίνδυνοι χημικής ουσίας μπορούν να θεωρηθούν εκείνοι που σχετίζονται με τις φυσικές ή χημικές ιδιότητές τους, ενώ,

βιολογικοί κίνδυνοι χημικής ουσίας μπορούν να θεωρηθούν εκείνοι που σχετίζονται με τη δράση τους πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R)

Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης (ΦΡΑΣΕΙΣ S)

Η πύλη της ΕΕ για τη δημόσια Υγεία

 

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ.

Καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για την κατάταξη των χημικών ουσιών σύμφωνα με του κινδύνους που εμπεριέχουν.  Οι κίνδυνοι όμως αυτοί συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες χρήσης τους.  Έτσι άλλοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν όταν μία ουσία μεταφέρεται ή αποθηκεύεται, όπου υπερέχουν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς ή έκρηξης ή ξαφνικής έκθεσης του εργαζόμενου σε υψηλές συγκεντρώσεις από τυχόν διαφυγή της ουσίας και άλλοι οι κίνδυνοι που προέρχονται από καθημερινή έκθεση του εργαζόμενου σε χαμηλές συγκεντρώσεις.  Διαφορετικά λοιπόν είναι και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται.

Προεδρικό Διάταγμα 329/83

 

Ο CLP - Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
Ο κανονισμός CLP θεσπίζει γενικά πρότυπα συσκευασίας, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής προμήθεια επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων. Τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Κανονισμός CLP

[Πηγή: ECHA-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2009