Πίνακας Χημικής συμβατότητας (Chemical Compatibility Chart)

Ο πίνακας που ακολουθεί ομαδοποιεί τις διάφορες χημικές ουσίες σε 23 ομάδες δίνοντας αντίστοιχα παραδείγματα και αναφέρεται στη χημική συμβατότητα μεταξύ των ομάδων αυτών. Αυτός ο πίνακας δεν είναι με κανένα τρόπο πλήρης αλλά θα βοηθήσει στη λήψη των αποφάσεων για την αποθήκευση των διάφορων χημικών ουσιών.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ακριβείς πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) για κάθε συγκεκριμένη χημική ουσία.Χημικές ουσίες που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα άγνωστης ταυτότητας.


Ομάδες

Παραδείγματα

Ασύμβατες Χημικές Ομάδες

Α. Ασυμβατότητα με

Β

Ομάδα 1

Inorganic Acids

Hydrochloric acid
Hydrofluoric acid
Hydrogen chloride
Hydrogen fluoride
Nitric acid
Sulfuric acid
Phosphoric acid

2,3,4,5,6,7,8,10,13,
14,16,17,18,19,21,22,23

Ομάδα 2

Organic acids

Acetic acid
Butyric acid
Formic acid
Propionic acid

1,3,4,7,14,16,17,18,
19,22

Ομάδα 3

Caustics

Sodium hydroxide
Ammonium hydroxide solution

1,2,6,7,8,13,14,15,
16,17,18,20,23

Ομάδα 4

Amines and Alkanolamines

Aminoethylethanolamine
Aniline
Diethanolamine
Diethylamine
Dimethylamine
Ethylenediamine
2-Methyl-5-ethylpyridine
Monoethanolamine
Pyridine
Triethanolamine
Triethylamine
Triethylenetetramine

1,2,5,7,8,13,14,15,
16,17,18,23

Ομάδα 5

Halogenated Compounds

Allyl chloride
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroform
Methylene chloride
Monochlorodifluoromethane
1,2,4-Trichlorobenzene
1,1,1-Trichloroethane
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane

1,3,4,11,14,17

Ομάδα 6

Alcohols
Glycols
Glycol Ether

1,4-Butanediol
Butanol (iso, n, sec, tert)
Diethylene glycol
Ethyl alcohol
Ethyl butanol
Ethylene glycol
Furfuryl alcohol
Isoamyl alcohol
Methyl alcohol
Methylamyl alcohol
Propylene glycol

1,7,14,16,20,23

Ομάδα 7

Aldehydes Acetaldehyde

Acrolein
Butyraldehyde
Crotonaldehyde
Formaldehyde
Furfural
Paraformaldehyde
Propionaldehyde

1,2,3,4,6,8,15,16,
17,19,20,23

Ομάδα 8

Ketones

Acetone
Acetophenone
Diisobutyl ketone
Methyl ethyl ketone

1,3,4,7,19,20

Ομάδα 9

Saturated Hydrocarbons

Butane
Cyclohexane
Ethane
Heptane
Paraffins
Paraffin wax
Pentane
Petroleum ether

20

Ομάδα 10

Aromatic Hydrocarbons

Benzene
Cumene
Ethyl benzene
Naphtha
Naphthalene
Toluene
Xylene

1,20

Ομάδα 11

Olefins

Butylene
1-Decene
1-Dodecene
Ethylene
Turpentine

1,5,20

Ομάδα 12

Petroleum Oils

Gasoline
Mineral Oil

20

Ομάδα 13

Esters

Amyl acetate
Butyl acetates
Castor oil
Dimethyl sulfate
Ethyl acetate

1,3,4,19,20

Ομάδα 14

Monomers Polymerizable Esters

Acrylic acid
Acrylonitrile
Butadiene
Acrylates

1,2,3,4,5,6,15,16,
19,20,21,23

Ομάδα 15

Phenols

Carbolic acid
Cresote
Cresols Phenol

3,4,7,14,16,19,20

Ομάδα 16

Alkylene Oxides

Ethylene oxide
Propylene oxide

1,2,3,4,6,7,14,15,
17,18,19,23

Ομάδα 17

Cyanohydrins

Acetone cyanohydrin
Ethylene cyanohydrin

1,2,3,4,5,7,16,19,
23

Ομάδα 18

Nitriles

Acetonitrile
Adiponitrile

1,2,3,4,16,23

Ομάδα 19

Ammonia

Ammonium Hydroxide
Ammonium Gas

1,2,7,8,13,14,15,
16,17,20,23

Ομάδα 20

Halogens

Chlorine
Fluorine

3,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,19,21,22

Ομάδα 21

Ethers

Diethyl Ether
THF

1,14,20

Ομάδα 22

Phosphorus

Phosphorus, Elemental

1,2,3,20

Ομάδα 23

Acid Anhydrides

Acetic anhydride
Propionic anhydride

1,3,4,6,7,14,16,17,
18,19

Αποστολή ΕΑ στη ΔΕΑΧ

Για τη μεταφορά των αποβλήτων στη ΔΕΑΧ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail.

ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Πίνακας Χημικής συμβατότητας (Chemical Compatibility Chart)

Έντυπο παραλαβής ΕΑ

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Hazard_Wastes     
Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΧ).

Πρόγραμμα Απομάκρυνσης ΕΑ

Η απομάκρυνση των ΕΑ έχει γενικώς προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (Πέμπτη).