Διάθεση Αποβλήτων Βρωμιούχου αιθυλίου

Το Βρωμιούχο αιθύλιο - Ethidium bromide (EtBr) είναι ένας συνήθως χρησιμοποιούμενος γενετικός δείκτης ή μια χρωστική για τον προσδιορισμό των νουκλεϊνικών οξέων σε πηκτώματα ηλεκτροφόρησης. Το EtBr έχει ισχυρές μεταλλαξιογονικές ιδιότητες με πιθανή καρκινογόνο ή τερατογόνο δράση, με αποτέλεσμα η διαχείρισή του να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Πάντα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) όταν εργάζεστε με EtBr.

Πάντα απαιτείται η χρήση καλύμματος κεφαλής ατμών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που μπορούν να παραχθούν σκόνες ή υδρονεφώσεις EtBr.

Στη συνέχεια παρατίθενται διάφορες μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων EtBr, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Πηκτώματα ηλεκτροφόρησης  

Τα πηκτώματα, τα φίλτρα, και άλλα στερεά που περιέχουν EtBr σε ΟΠΟΙΑΔΠΟΤΕ  συγκέντρωση πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται σε ειδικά δοχεία συλλογής (περιέκτες) τα οποία είναι σημασμένα με ειδική ετικέτα στην οποία αναγράφεται η ονομασία του αποβλήτου και η ημερομηνία παραγωγής του (ΜΗΝ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ).

Υδατικά διαλύματα

Το EtBr  δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο νεροχύτη. Η διάθεση των διαλυμάτων του  EtBr θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τους κανόνες της ΔΕΑΧ. Δύο αποδεκτές μέθοδοι ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων EtBr είναι η εκχύλιση/προσρόφηση και η χημική διάσπαση.

Και οι δύο μέθοδοι απαιτούν την ακολουθία των βημάτων που περιγράφονται στην AB966 Benchtop επεξεργασία, δηλ. 

• Τα επικίνδυνα εργαστηριακά απόβλητα που επεξεργάζονται είναι μικρότερου όγκου από 5 γαλόνια ή μικρότερου βάρους των 18 κλ ανά παρτίδα.

• Τα επικίνδυνα εργαστηριακά απόβλητα επεξεργάζονται στο σημείο παραγωγής τους.

• Η επεξεργασία πραγματοποιείται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την αρχική συλλογή των αποβλήτων.

• Το άτομο που εκτελεί την επεξεργασία έχει τη γνώση και την κατάρτιση της διαχείρισης των επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της διαδικασίας κατά την οποία παράχθηκαν τα απόβλητα.

Εκχύλιση - προσρόφηση / Extraction - Absorption
Αυτή είναι μια αποτελεσματική μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται σύστημα διήθησης με φίλτρα ενεργού άνθρακα. Κατά τη διαδικασία αυτή απλά αποχύστε το διάλυμα EtBr στο σύστημα διήθησης του ενεργού άνθρακα. Πριν από τη διάθεση του διαλύματος στο σύστημα αποχέτευσης ελέγξτε για το φθορισμό του με τη χρησιμοποίηση μιας UV ακτινοβολίας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πλήρη αφαίρεση EtBr. Μετά τον κορεσμό των φίλτρων, τα φίλτρα ενεργού άνθρακα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα στερεά απόβλητα και να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία με την κατάλληλη σήμανση. Φίλτρα μπορείτε να προμηθευτείτε από διάφορες εταιρείες προμήθειας χημικών προϊόντων και υλικών.

 

Χημική Διάσπαση / Chemical Degradation

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τη χημική απενεργοποίηση του EtBr, αλλά μερικές θεωρούνται σήμερα ότι παραγάγουν επικίνδυνα αέρια (χλώριο) ή πιο μεταλλαξιογόνες ενώσεις. Η ΔΕΑΧ  συστήνει τη Lunn και Sansone μέθοδο (Lunn, A.. & Sansone, E.B., Destruction of Hazardous Chemicals in the Laboratory, John Wi1ey & Sons, New York, 1990, p.119-120)

(για κάθε 100ml διαλύματος EtBr) 

• Προσθέστε 5%  υποφωσφορικό οξύ

• Προσθέστε 12 ml 0,5 M άλατος νιτρώδους νατρίου

• Αναδεύστε εν συντομία και αφήστε το διάλυμα προς ηρεμία για 20 ώρες 

• Ρυθμίστε το pH στην περιοχή  5-9 χρησιμοποιώντας το υδροξείδιο νατρίου 

• Αποχύστε το διάλυμα στο νεροχύτη με άφθονη ποσότητα ύδατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόχυση του διαλύματος στο νεροχύτη αποτελεί το γεγονός ότι στο διάλυμα δεν περιέχεται καμία άλλη επικίνδυνη χημική ουσία.

•Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε μια λιγότερο επικίνδυνη χημική ουσία

 

Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα, όπως οι σάκοι αποσταθεροποίησης "Destaining Bags" που παράγονται από την AMRESCO, αποτελούν μια εναλλακτική μέθοδο επεξεργασίας των διαλυμάτων του EtBr.

Οι σάκοι αποσταθεροποίησης είναι απλοί και ανέξοδοι.

Ρίξτε ένα σάκο αποσταθεροποίησης στο διάλυμα του EtBr

Περιοδικά στροβιλίστε τον για μερικές φορές

Τον αφήνετε στο διάλυμα όλη τη νύχτα

Το πρωί, αφαιρέστε το σάκο και συλλέξτε τον ως στερεό επικίνδυνο απόβλητο σε δοχεία με κατάλληλη σήμανση.

Εκτελέστε τον έλεγχο UV του διαλύματος. Εάν δεν φθορίζει πλέον, αποχύστε το διάλυμα στο νεροχύτη – Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόχυση του διαλύματος στο νεροχύτη αποτελεί το γεγονός ότι στο διάλυμα δεν περιέχεται καμία άλλη επικίνδυνη χημική ουσία.

Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε μια λιγότερο επικίνδυνη χημική ουσία για τον προσδιορισμό του DNA
Sigma-Aldrich παράγει ένα προϊόν αποκαλούμενο DNA REDTAQ πολυμεράση. Είναι ένας αδρανής δείκτης βιολογικής/χημικής δράσης κόκκινου χρώματος συζευγμένος με μια πολυμεράση.

Άλλες διαδικασίες διάθεσης του EtBr πρέπει να αποφευχθούν
Η πρακτική της οξείδωσης του EtBr με την οικιακή χλωρίνη είναι ανεπαρκής και μπορεί να παραγάγει πρόσθετες επικίνδυνες ουσίες.