Υπεύθυνοι Διαχείρισης ΕΑ των Εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας

 

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΣΔΕΑ σε κάθε εργαστήριο έχει οριστεί Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων.

Ο κάθε Υπεύθυνος Εργαστηρίου έχει την ευθύνη να υποδείξει-προσδιορίσει ειδική-συγκεκριμένη θέση προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων μέσα στο χώρο του εργαστηρίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες Ασφάλειας & Υγιεινής για όλους τους εργαζόμενους.

 

 

Πίνακας 1. Κέντρα Συλλογής Εργαστηριακών Αποβλήτων

α/α Εργαστήρια Υπεύθυνος Διαχείρισης ΕΑ Αναπλ. Υπεύθυνος Διαχείρισης ΕΑ Κατηγορίες Αποβλήτων Επικοινωνία
Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας
1. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Γ. Ψωμάς  
IA, IB, II, IIIA, IV, V, VI, X, XVIII
997790
2. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας    
Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
3. Εργαστήριο Βιοχημείας Α. Καράγιωργας Ρ. Παπή
997756
4. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Β. Σαρλή Α. Ζωγράφος
ΙΑ, ΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙV, V, VI, VIII, X, XV, XVII
997840
Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
5. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας A. Ζώτου Φ. Ζούγρου
997746
6. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Δ. Λαμπροπούλου Κ. Αντωνίου
ΙΑ, ΙΒ, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VIII
997687
7. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας Δ. Τσιπλακίδης Π. Χαραλαμπίδου
997766
Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας
8. Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας N. Λαζαρίδης  
997807
9. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας    
10. Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Ν. Νενάδης  
IA, IB, II, IIIA, IIIB, IV, VIII
997731