Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 3η | 01/10/2010

Καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των Χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

 

Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. είναι ανάγκη να καταγράψουν, με ευθύνη όλων των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου, τα είδη και τις ποσότητες των απαιτούμενων για εργαστηριακή χρήση διαλυτών, χημικών αντιδραστηρίων κ.α σε ειδικό έντυπο, το οποίο θα αποσταλεί στην Υπεύθυνη Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Τμήματος (ΥΔΕΑ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:e-mail: deax@chem.auth.gr.

Για αποθήκευση και επεξεργασία του Πίνακα σε μορφή Excel επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω.  

Ερωτηματολόγιο: Πίνακας Περιγραφής Χημικών Αντιδραστηρίων