Καλώς ήρθατε στη σελίδα της Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Τμήματος Χημείας (ΔΕΑΧ)

Το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της Διαχείρισης των επικίνδυνων Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΕΑ) έχει θέσει σε εφαρμογή ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΟΣΔΕΑ) το οποίο θα συμβάλλει στην ορθολογικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και θα εναρμονίζεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τους ειδικούς κανονισμούς απομάκρυνσης και καταστροφής των τοξικών χημικών αποβλήτων.

Βασικός στόχος του ΟΣΔΕΑ είναι η συστηματική και ασφαλής συλλογή των Εργαστηριακών Αποβλήτων σε κατάλληλα δοχεία με ειδική σήμανση - σύμφωνα με τις προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Τοξικών Αποβλήτων- η μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης (ΧΠΑ) και η τελική τους διάθεση-απομάκρυνση.

Το τελικό στάδιο της απομάκρυνσης – διάθεσης των ΕΑ πραγματοποιείται από Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (π.χ Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων που διαθέτει Άδεια Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων) ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με το Α.Π.Θ. και έχει την ευθύνη της καταστροφής- αξιοποίησης των ΕΑ, με διάθεσή τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, είτε σε μονάδες αποτέφρωσης του εξωτερικού, είτε σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων προς ενεργειακή αξιοποίηση, με έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού καταστροφής-αξιοποίησης στο Α.Π.Θ.

Κέντρα Συλλογής ΕΑ Τμήματος

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΣΔΕΑ τα Ερευνητικά και Φοιτητικά Εργαστήρια του Τμήματος διαχωρίστηκαν σε 10 εργαστηριακές μονάδες (Κέντρα συλλογής των αποβλήτων)

Κέντρα Συλλογής ΕΑ Τμήματος

 

Υπεύθυνοι ΕΑ Εργαστηρίων Τμήματος