Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 1η | 01/10/2010

Καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ) που παράγονται από τα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. - Παραλαβή ειδικών δοχείων UN

Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. είναι ανάγκη να καταγράψουν, με ευθύνη όλων των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου, τα είδη και τις ποσότητες των εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ) (χημικά ή και βιολογικά απόβλητα - εξαιρούνται τα ραδιενεργά απόβλητα) που παράγονται στο εργαστήριο, σε ειδικό έντυπο, το οποίο θα αποσταλεί στην Υπεύθυνη Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Τμήματος (ΥΔΕΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:e-mail: deax@chem.auth.gr. Μετά την αποστολή του ειδικού εντύπου οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων θα μπορούν να παραλάβουν τα ειδικά δοχεία συλλογής των αποβλήτων καθώς και τις αντίστοιχες ετικέτες σήμανσης.

Για αποθήκευση και επεξεργασία των Πινάκων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Πίνακας Παραλαβής Δοχείων για τη συλλογή ΕΑ (Απαιτείται η συμπλήρωσή του για την παραλαβή των κατάλληλων δοχείων UN)

Βιολογικά - Απόβλητα/Επικίνδυνα Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν στο εργαστήριο επικίνδυνα απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)